Налични диамантени гоблени на ТОП цени Милена Стил

Открити са нарушения при 40% от проверените обществени поръчки през миналата година

Открити са нарушения при 40% от всички проверени обществени поръчки през миналата 2022 година, става ясно от отчета на Агенцията за държавна финансова инспекция, който бе приет от служебното правителство по време на днешното заседание на Министерски съвет, съобщават от пресцентъра на кабинета. 
През 2022 г. общо 282 са инспекциите с обект на проверка възлагането и изпълнението на обществени поръчки, което е 67 % от всички извършени финансови инспекции. Проверени са 1 008 обществени поръчки, при които са разходвани средства на обща стойност 7 069 041 023 лв. При 403 от тях на обща стойност 3 068 680 311 лв. са установени нарушения, което е 40 % от всички проверени обществени поръчки, пише в съобщението.
В отчета се посочва, че през 2022 г. органите на АДФИ са приключили 419 финансови инспекции и проверки, свързани с разходването на публични средства. Постъпили са общо 640 сигнала и искания за извършване на финансови инспекции. От тях 628 са сигнали и искания, които са в компетентността на АДФИ, а 12 са препратени по компетентност на други държавни органи.
Както и през предходния отчетен период, така и през 2022 година, с най-голям дял от всички извършени финансови инспекции са тези в общините (66 %), следвани от други разпоредители с бюджет по държавния бюджет (15 %), търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала (13 %), разпоредители с бюджет по общинските бюджети (4 %), и други обекти (2 %), пише в съобщението.
Установените нецелево разходвани средства са в общ размер на 2 331 194 лв., от които 1 562 656 лв. са възстановени до приключването на финансовите инспекции, като за останалата част са дадени указания по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция. При 28 извършени финансови инспекции и проверки са установени 125 индикатора за измама. През отчетната година при 24 финансови инспекции на получатели (бенефициенти) на средства по фондове и програми на ЕС са установени и регистрирани нарушения при разходване на средства, предоставени по 26 договора за финансиране, пише в съобщението.
Милиарди левове са раздадени без обществени поръчки
През миналата година органите на АДФИ са съставили 1 026 бр. акта за установяване на административни нарушения. От тях 991 бр. са срещу физически лица и 35 бр. срещу юридически лица.
През отчетния период са издадени общо 553 наказателни постановления. От тях 328 са издадени по актове за установяване на административни нарушения, съставени през 2022 г., а 225 са издадени по актове, съставени в предходния отчетен период. От общо издадените наказателни постановления, потвърдени от съда са 67,7 %, отменени са 0,9 % и 31,4 % не са влезли в сила, тъй като са обжалвани или не са връчени на нарушителите.
Защо Държавният резерв поръчва нови и нови количества бензин и дизел, а изглежда няма пари?
Отчетът включва подробен анализ на дейността на АДФИ във връзка с образуваните административнонаказателни производства. Резултатите от инспекционната дейност показват, че и през настоящия отчетен период се наблюдава подобряване на средата при разходване на публичните средства от лицата по чл. 4 от ЗДФИ, спрямо предходния отчетен период. Отчита се намаляване на установените при финансовите инспекции виновно причинени вреди на проверяваните организации и лица. През 2022 г. те са в общ размер на 3 694 627 лв., като намалението им спрямо предходната година е с 1 596 266 лв. или 30 %. Възстановените вреди през отчетния период са шест пъти повече спрямо предходния. Установени са 1 395 нарушения на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност. По 585 нарушения от общо установените, органите на АДФИ са били компетентни да съставят акт за установяване на административно нарушение, пише в съобщението.
Финансовият министър разпореди проверка на АДФИ

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени

Източник: expert.bg