Налични диамантени гоблени на ТОП цени Милена Стил

Ето основните 5 етапа, за да получите обезщетение по застраховката за дома

Животът ни показва, че неприятни събития с дома се случват, и то нерядко – било то наводнение от проливни дъждове или от скъсана връзка на пералнята, счупени от градушка прозорци, опожарени стени и мебели заради късо съединение, увреден покрив заради бурен вятър и т.н. Именно в тези ситуации ясно си даваме сметка за смисъла и ползите от застраховката за дома. Тогава тя „влиза в действие“ и ни позволява бързо да възстановим загубите и продължим обичайния си начин на живот.
Едва 2% от застраховките в България са на имоти
За да сте сигурни, че може да разчитате на застрахователната защита, е важно да знаете как да постъпите в случай на събитие и как да заведете претенция за обезщетение. Тази информация е налична в общите условия по полицата, като там са посочени конкретните условия и срокове. Но преди да „задвижите“ вашата застраховка, ви съветваме да се уверите, че настъпилото събитие е включено в покритите по нея рискове – просто вижте отново условията. Например, ако става въпрос за щета от земетресение, то този риск трябва да фигурира в покритието на полицата. В противен случай няма как да очаквате обезщетение.
Ето кои са основните 5 етапа, през които се преминава в случай на рисково събитие, за да получите обезщетение по полицата ви за дома:

1. Уведомете своевременно вашия застраховател, а ако събитието го налага и съответните институции
Ако естеството на събитието го изисква, незабавно трябва да уведомите компетентните органи – полиция, пожарна и други. Важно е също да вземете мерки за ограничаване на вредите, ако това е приложимо или възможно. Например, при наводнение от повреда на ВиК инсталация се опитайте да спрете водоподаването в имота, при пожар можете да се опитате да го потушите или ограничите, докато пристигнат пожарникарите.
Заедно с това максимално бързо трябва да уведомите застрахователя си за настъпването на рисковото събитие. Конкретните срокове са описани в общите условия на полицата ви, като те могат да са различни при отделните компании. Най-често изискването е това да стане в рамките на 24 часа до 3-5 дни от настъпване на събитието, в зависимост от вида му. Например, при кражба обичайно условието е това да стане в рамките на 24 часа.
Запазете състоянието на увреденото имущество, не се опитвайте да го ремонтирате или възстановявате в предишния му вид, докато не бъде извършен оглед от застрахователя и евентуално от съответния компетентен орган.
2. Заведете писмена претенция за обезщетение, като приложите всички необходими документи, свързани със събитието и вредите от него
Ясно е, че за да получите обезщетение, трябва да отправите претенция към вашия застраховател. Тя е в писмен вид, като можете да я заведете в офис на компанията, да я изпратите по пощата с обратна разписка или да я пратите по мейл, посочен от вашия застраховател. Има компании, които предлагат възможност да заведете щетата онлайн чрез специален раздел в сайта им.
В претенцията опишете обстоятелствата, свързани с настъпването на събитието, както и вредите, причинени на имуществото ви в тази връзка. Изисква се също да предоставите пълни и точни данни за банковата сметка, по която да се преведе обезщетението. Следва да предоставите и документ за собственост. Някои компании не изискват такъв при по-малки щети – проверете дали това е валидно във вашия случай.
В зависимост от вида на събитието към претенцията се прилагат документи, с които се установяват обстоятелствата около него, както и нанесените вреди. Например, при пожар се изисква служебна бележка от служба за пожарна безопасност и защита на населението, при бури, градушки – от хидрометеорологична служба, при земетресение – сеизмологичен институт, при кражби, злоумишлени действия на трети лица – МВР, разследващи органи. Различни могат са документите, с които удостоверявате вредите от събитието – снимки, чертежи, експертизи, протоколи, списъци с липсващо имущество и т.н.
3. Установяване и оценка на щетите
Два са основните начини за оценка на нанесените по имота вреди – по документи и чрез оглед от вещи лица на застрахователя. Първият начин – по документи – обичайно се прилага при по-малки по размер щети, например под 1000 лв., и при писмено одобрение за това от страна на застрахователя. От вас се очаква да представите изрядни документи за извършени дейности по отстраняване на щетите, например фактури, стокови разписки и други. Застрахователят има право да провери извършените работи. Вторият начин – чрез оглед на място от вещи лица – се прилага при по-значими щети и/или при специфични особености около възникналото събитие. Съставя се опис на констатираните щети, въз основа на който се изчислява дължимото обезщетение. Има и застрахователи, които дават опция за виртуален оглед – чрез смартфон или таблет.
4. Определяне размера на обезщетението
Смисълът на застраховката на дома е чрез обезщетението да го върнете в такова състояние, в каквото е бил преди рисковото събитие, а не да спечелите или значително подобрите състоянието на имота. Затова размерът на обезщетението отразява реално нанесените щети, така както са оценени от експертите на застрахователя. Те базират оценките си на обективни показатели и ползват общоприети справочници за цените в строителството. Ако имуществото ви е напълно унищожено в резултат на събитието, то тогава щетата е „тотална“. В този случай се изплаща обезщетение в размер на застрахователната сума по полицата.
При частична щета, обезщетението отразява реалните загуби, като върху размера му оказват влияние някои допълнителни фактори, сред които:
– Лимит на отговорност по даден риск: Ако сте застраховали движимото си имущество на лимит от 5000 лв., то това е и максимумът, който може да получите, независимо, че изгорялата ви покъщнина, например, струва 20 000 лв.
 – Базата за формиране на обезщетението, съгласно условията по вашата полица: Основните варианти са два – на възстановителна стойност и на действителна стойност. Първият – на възстановителна стойност – най-общо означава, че се изплаща обезщетение в размер, достатъчен да възстановите увреденото или унищоженото имущество. При формиране на обезщетения на база „действителна стойност“ се отчита овехтяването на имуществото и в тази връзка сумата, която се изплаща, се намалява със съответния процент на овехтяване.
– Наличие на условието „самоучастие“ по дадени рискове: То означава, че участвате с определена сума или до определен процент в размера на обезщетението. Например, ако застрахователната сума по риска „земетресение“ по вашата полица е 50 000 лв., а самоучастието е 2%, т.е. 1 000 лв. В случай на рисково събитие застрахователят ще поеме горницата над 1000 лв.
– Наличие на условието „първи риск“: То означава, че застрахователят поема отговорност за обезщетяване в пълен размер на понесените загуби в резултат на първото застрахователно събитие през периода на застраховката, но в рамките на застрахователната сума. Например, наводнение от горния етаж причинява щети във Вашия апартамент на стойност 5 000 лв. Застрахователят ще плати това обезщетение в пълен размер, но ако в срока на полицата се случи друго събитие, следващото обезщетение няма да покрива в пълен размер щетите.
– Наличие на подзастраховане, т.е. имотът е застрахован на сума, по-ниска от реалната му стойност. Обичайна практика е в застрахователните договори да фигурира законовото условие за пропорционално обезщетяване, т.е. обезщетението се определя според съотношението между застрахователната сума и реалната (действителна или възстановителна) стойност на имуществото. И в това има логика – вие плащате премия, по-ниска от необходимата за пълноценна защита и затова може получите пропорционално по-нисък размер на обезщетение. Например, домът ви струва 150 000 лв., а имуществената ви полица е за 75 000 лв. и сте платил съответната по-ниска премия. Случва се щета за 10 000 лв. Заради наличието на подзастраховане застрахователят е в правото си да не заплати пълния размер на щетата, а пропорционална част от нея.
Всички описани по-горе условия и фактори, влияещи върху размера на обезщетението, са описани в условията по вашата полица. Затова е наистина важно да се информирате за тях още, когато купувате застраховката. Тогава може да ги коригирате или промените, за да отговарят по-добре на нуждите и очакванията ви. Помощ и насоки може да получите от вашия застраховател.
5. Изплащане на обезщетението
Застрахователното обезщетение се изплаща по банков път в срок до 15 работни дни, считано от датата на представяне на всички документи, необходими за установяване на събитието и размера на плащането.
 
 

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени

Източник: expert.bg